img

Ložisková geologie

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

Ložisková geologie

Historicky bylo na území ČR těženo v řadě rudních revírů. S rozmanitostí rudních ložisek souvisel způsob dobývání ložisek. S těžbou rudních i nerudních ložisek jsou tak spojeny pozůstatky důlní činnosti, která se do dnešních dnů podepisuje na tvárnosti krajiny a vlivu na terén.
V současné době je hlavní pozornost ložiskové geologie zaměřena na stavební suroviny. Naše společnost a naši pracovníci se v minulosti podíleli na tvorbě ložiskových průzkumů a databází, rovněž tak na zajišťování následků historické těžby v krajině. Nadále je naše činnost v oblasti ložiskové geologie zaměřena na:

Kontakt na specialistu

Václav Hodný Ložisková geologie, Inženýrská geologie,
Hydrogeologie, Sanace
554 211 122, 602 528 044 hodny@g-consult.cz

Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů a ověřování jejich zásob:

 • přípravné a projekční práce
 • řízení a realizace průzkumných prací
 • geologická dokumentace
 • geologické mapování
 • interpretace technologických, geofyzikálních, geochemických aj. dat
 • výpočty a přepočty zásob
 • klasifikace zásob výhradních ložisek
 • závěrečné a roční zprávy

V rámci průzkumných prací využíváme široký rozsah průzkumných metod, založených na řadě geologických disciplín jako jsou např. geofyzika, geochemie, petrografie, mineralogie, paleontologie, aj.

Zpracovávání geologických podkladů pro využívání a ochranu ložisek:

 • stanovení podmínek využitelnosti zásob nerostů
 • stanovení chráněného ložiskového území

 

Zjišťování a likvidace starých důlních děl:

 • ohlašování a dokumentace geologických poměrů
 • vlastní realizace

 

Dále jde o geologické práce při realizaci hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, mimo výše uvedené:

 

 • geologická dokumentace podzemních důlních děl – například tunely, ražené kolektory a štoly, šachtice aj.
 • geologická dokumentace při otvírce
  a dobývání ložisek důlními díly

Naše reference – Ložisková geologie:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – VYUŽITÍ NERUDNÍCH SUROVIN VE VZTAHU K ÚP KRAJE - 2005 – 2006 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí + Moravskoslezský kraj hotovení databáze všech nerudních ložisek a prognózních zdrojů na území kraje, jejich hodnocení z hlediska využití ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. […]
KRÁSNÉ LOUČKY – LOŽISKO KOBYLÍ Č. 3024300, PŘEPOČET ZÁSOB - 2007 Zadavatel: Kamenolomy ČR Ložiskový průzkum a přepočet zásob na výhradním ložisku stavebního kamene Doplňující technické práce pro vymezení bloků zásob, geologická dokumentace lomu. Na základě výsledků předchozích průzkumů, doplňujících […]
OKRESY KROMĚŘÍŽ, VSETÍN, ZLÍN, PŘEROV – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN - 2007- 2008 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Deponie po těžbě nerostných surovin Terénní rekognoskace lokalit se známou historickou těžbou, popř. vytipovaných lokalit na základě mapových podkladů. Jednalo se o historickou těžbu […]
OKRESY OSTRAVA, NOVÝ JIČÍN - 2009 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Deponie po těžbě nerostných surovin Terénní rekognoskace lokalit se známou historickou těžbou, popř. vytipovaných lokalit na základě mapových podkladů. Jednalo se o historickou těžbu rudních […]
OKRESY KARVINÁ, FRÝDEK-MÍSTEK - 2009 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Deponie po těžbě nerostných surovin Terénní rekognoskace lokalit se známou historickou těžbou, popř. vytipovaných lokalit na základě mapových podkladů. Jednalo se o historickou těžbu rudních […]
POLANKA NAD ODROU, ložisko č. 3 257600 - 2010 Zadavatel: Písek Ostrava, s.r.o. Těžební průzkum Výpočet zásob ložiska štěrkopísků v předpolí bývalé těžebny, stanovení jakostních parametrů suroviny kondičních ukazatelů a báňsko-technických podmínek dobývání. Zásoby byly vyčísleny v kategorii vyhledané […]

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close