img

Ekologické poradenství

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

Ekologické poradenství

Ekologické poradenství představuje obor lidské činnosti, v němž můžeme v posledních desetiletí zaznamenat velmi dynamický rozvoj. Tato oblast zahrnuje širokou škálu činností, které slouží především provozovatelům průmyslových provozů (od fází příprav záměru, pokračujícím přes realizaci stavby, provoz zařízení, řízení provozu až po jeho likvidaci) a dále pak jakýmkoliv subjektům, jejichž činnost zasahuje do životního prostředí.

Kontakt na specialistu

Věra Tížková EIA, Hydrogeologie, Inženýrská geologie 597 430 932, 602 781 126 tizkova@g-consult.cz

Hodnocení vlivu na životní prostředí, EIA

Zkráceně lze říci, že EIA je proces, během kterého je potřeba zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů, a formulovat opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí. U záměrů spadajících pod účinnost zákona nelze vydat územní rozhodnutí bez závěrečného stanoviska procesu EIA. Pro investory, jejichž záměry spadají pod účinnost zákona, zpracovává naše společnost oznámení, dokumentace a posudky dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Oblast IPPC je oblast upravená zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, který ukládá provozovateli vybraných zařízení získat integrované povolení. Naše společnost nabízí provozovatelům zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení, konzultace při zpracování žádosti vlastními silami, zpracování pouze dílčích částí žádostí, pomoc při jednání o vydání integrovaného povolení (např. účast při ústním jednání o žádosti, účast při reakci provozovatele na vyjádření odborně způsobilé osoby), pomoc při porovnávání parametrů provozu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) aj.

 

Systém environmentálního managementu

EMS je součást celkového řídicího systému podniku, který využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku pro stanovení, realizaci a revizi jeho environmentální politiky. Naše společnost pomáhá provozovatelům zavádět systém EMS dle normy ISO 14 001 s cílem zajistit neustálé snižování negativních vlivů provozu na životní prostředí.

 

Ekologický audit

V oblasti ekologických auditů nabízíme posouzení zařízení z hlediska dodržování právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zásahů podniku do ŽP doprovodnými činnostmi, vyhodnocení systémů EMS, QMS, kontroly a monitoringu provozu, vedení agendy environmentálních informací, starých ekologických zátěží, hluku apod. Jako součást auditu lze provést i doplňkový monitoring.

Environmentální outsourcing

Environmentální outsourcing znamená zajišťování služeb v oblasti životního prostředí z vnějších zdrojů. Jedná se o smluvní vztah společnosti s externí organizací za účelem přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti, která nepatří k hlavní podnikatelské činnosti společnosti. Provozovatel může věnovat svou hlavní pozornost své oblasti podnikání, která mu přináší zisk, a vybrané podpůrné a provozní činnosti přenechá za poplatek servisní společnosti.
Environmentální outsourcing zabezpečujeme v oblastech nakládání s odpady, monitoringu vod, odstraňování škod na životním prostředí, přípravy investic aj.

 

Dotační tituly

V rámci dotačních titulů ČR nabízíme zákazníkům zpracování žádostí, posudků či jiných podkladních materiálů (v závislosti na druhu dotace) pro získávání peněžních prostředků pro realizaci svých investičních plánů.

 

Vybrané poskytované služby z oblasti ekologického poradenství:

  • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
  • Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
  • Systém environmentálního managementu (EMS)
  • Ekologický audit
  • Ochrana přírody a krajiny
  • Analýza rizika
  • Environmentální outsourcing
  • Dotace z fondů EU

Naše reference – Ekologické poradenství:

OSTRAVA – TSR – provozní řád výkupny kovů -   2010 Zadavatel: TSR Czech Republic, s.r.o. Provozní řád zařízení k využívání odpadů   Vypracování provozního řádu výkupny kovů – zařízení k využívání odpadů dle § 4 písm. l) zákona […]
FRÝDEK MÍSTEK – skládka TKO -   2004 – 2010 Zadavatel: Frýdecká skládka, a.s. Průběžné sledování kvality podzemní vody v lokalitě skládky TKO
BREMBO CZECH – Ekologický audit, Environmentální outsourcing - 2010 – 2011 Zadavatel: Brembo Czech, a.s.
ENVIRONMENTÁLNÍ POSUDKY PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR - 2008 – 2013 Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky   Zpracování environmentálních posudků akcí programu 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi II“ a programu 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění […]
KARVINÁ – Terénní úpravy lokality Nad Barborou - 2012 Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – dokumentace Zadavatel: RPG RE Land, spol. s r.o.   Vypracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na […]
JESENÍK – Lesopark s golfovým hřištěm - 2012 Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – oznámení Zadavatel: Roman Kalina   Vypracování oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro záměr realizace lesoparku s […]
OSTRAVA – Dostavba Domu umění GVUO - 2013 Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – oznámení Zadavatel: Kania, a.s.   Vypracování oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro realizaci dostavby Domu umění […]
PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY, MORAVY, DYJE - 2006 – 2009 Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) Zadavatel: Pöyry Environment a.s.   Zpracování oznámení a vyhodnocení vlivů koncepce „Plán oblasti povodí Odry pro roky 2010 – 2015“ […]
NÁDRŽ NOVÉ HEŘMINOVY, ÚPRAVA OPAVY A SOUVISEJÍCÍ OPATŘENÍ - 2009 – 2010 Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – oznámení, dokumentace Zadavatel: Pöyry Environment a.s.   Zpracování dokumentace pro soubor opatření EIA pro zajištění protipovodňové ochrany území ležícího od […]

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close