img

MARKVARTOVICE - kanalizace - IGP

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

ref. Inž. geologie

MARKVARTOVICE – kanalizace – IGP

2013

Podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v trasách projektovaného odkanalizování obce Markvartovice.

 

Zadavatel: Koneko, spol. s r.o.

 

Cílem geologického průzkumu je zajištění informace o geologických podmínkách pro návrh tras kanalizace v obci Markvartovice. Obec Markvartovice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační sít ani centrální čistírnu odpadních vod. Proto, v souladu se schválenou územní plánovací dokumentací, je plánována výstavba gravitační splaškové kanalizace. Navržený kanalizační systém bude napojený na kmenovou stoku T, která prochází územím obce Ludgeřovice a Petřkovice, a zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy, kde bude zajištěna jejich důsledná likvidace.

 

Zájmové území se nachází na okraji dílčí části badenské předhlubně – tzv. opavské pánve, kde jsou kromě spodního badenu zachovány i sedimentace, která pokračovala do středního badenu. V kvartéru, zájmové území zasahuje ve dvou nejvýraznějších fázích jižní okraj severského kontinentálního ledovce. Jedná se o starší halštrovské, a mladší, rozsáhlejší, sálské zalednění ve středním pleistocénu.

 

Podrobný inženýrskogeologický průzkum byl proveden za použití jak metod obvyklých (vrtné práce, polní geotechnické zkoušky, laboratorní analýzy) tak nedestruktivních metod (observační, geofyzikální průzkum), dále byly provedeny expresní čerpací zkoušky. Výsledkem průzkumu jsou:

 

 • klasifikace geotechnických poměrů,
 • doporučení založení objektů kanalizace
 • vytipování oblasti svahové nestability
 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – Západní část, předběžný GTP

2012 – 2013

Zadavatel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.

Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v trase severního obchvatu Opavy.

 

Základní údaje stavby:

 • Trasa v km v km 0.164 – 5.129
 • V trase se vyskytuje celkem 10 mostních objektů.

  Předběžný geotechnický průzkum měl za cíl zajištění souboru geologických, inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických dat jako výchozího podkladu pro vypracování DÚR předmětné stavby I/11 v silniční kategorii S 11.5/80, zejména pak geotechnická interpretace získaných výsledků a předběžné doporučení způsobu založení jednotlivých objektů. Průzkum byl realizován terénními pracemi, laboratorními zkouškami mechaniky zemin, hornin, zkouškami in situ a závěrečným zpracováním.

  Z regionálně geologického hlediska se posuzované území trasy obchvatu nachází na severní části předhlubně karpatských příkrovů. Širší zájmové území zasahuje ve dvou fázích jižní okraj severského kontinentálního ledovce. Jedná se o starší elsterské, a mladší, rozsáhlejší, sálské zalednění ve středním pleistocénu.

  Výsledkem průzkumu jsou:

 • – klasifikace geotechnických poměrů v trase obchvatu,
 • – doporučení úpravy zemní pláně,
 • – doporučení pro založení mostních objektů,
 • – provedení výpočtu stability vysokých násypů a hlubokých zářezů v trase.
 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Bernartice nad Odrou – Monitoring a AAR

2011 – 2014

Ověření aktuálního rozsahu kontaminace podzemní vody v prostoru bývalého jímacího území podzemní vody

 

Zadavatel: Obec Bernartice nad Odrou

Předmětem zakázky je dlouhodobý monitoring v bývalém jímacím území Bernartice nad Odrou na vybudovaném systému monitorovacích objektů a vypracování AAR. Na vybudovaném systému vrtů a vodočtů (Hůrecký potok) je realizováno kvartální monitorování jakosti podzemní vody a hladin s cílem posouzení vývoje kontaminace v podzemních vodách.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Komárov – silnice I/11 – severní obchvat

2013

Zadavatel: Statutární město Opava

Ověření vlivu výstavby mostní estakády na hladinu podzemní vody a povrchového rozlivu z řeky Opavy na vodní zdroj ve Velkých Hošticích

 

Předmětem zakázky bylo posouzení možnosti ovlivnění významného zdroje hromadného zásobování obyvatel ve Velkých Hošticích s odběrem na úrovni 25 – 28 l/s výstavbou severního obchvatu Komárova. Pro vyřešení dopravní infrastruktury v prostoru mezi Komárovem a Opavou se zvažují 2 varianty výstavby, tzv. severní a jižní obchvat. Předmětem průzkumu severního obchvatu bylo posouzení, zda a jakým způsobem může výstavba ovlivnit jakost a vydatnost vodního zdroje, resp. jaké prvky ochrany mohou zdroj v případě ovlivnění ochránit a umožnit jeho trvalou exploataci. V průběhu prací byla využita rozsáhlá vrtná prozkoumanost, spojená se sanačním zásahem ve společnosti IVAX (dříve Galena Opava), tak doplňkové průzkumné práce (vrty) hydrologická měření. Na základě měření byl posuzován vliv exploatace vodního zdroje na směr proudění podzemní vody ve fluviálním kolektoru a rovněž byl posouzení vliv výstavby mostní estakády na případné záplavové epizody při vybřežení řeky Opavy v její levobřežní části.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

MOŠNOV – Zasakování PZ – studie II

2012

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Ověření průběhu přehloubeného subglaciálního koryta a možnosti zasakování srážkových vod v severní části navazující na projektovaný areál MCOM (Multimodální cargo)

 

Zakázka zaměřena na předběžný průzkum průběhu přehloubeného koryta severně od projektovaného areálu MCOM v Mošnově. Posouzení polohy koryta a úrovně hladiny podzemní vody v něm ve vztahu k potenciální možnosti výstavby rozsáhlého zasakovacího objektu. Provedené kontrolních vrtů, expresních nálevových zkoušek, krátkodobé sledování změn hladiny na jednotlivých vrtech, posouzení komplexu možností utrácení srážkových vod v ploše PZ – odvedením srážkových vod k jihu do řeky Lubiny, provedení hydrotechnických výpočtů charakterizující bilanci území pro zdržení a následní odvedení srážek.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

ROŽNOV pod Radhoštěm – ochranné sanační čerpání a průzkum

2011 – 2012

Zadavatel: Ministerstvo financí

Ověření rozsahu kontaminace v dílčí části areálu společnosti ON Semiconductor Czech Republic (dříve TESLA Rožnov)

 

Zakázka zaměřena na podrobný průzkum rozsahu kontaminace JZ prostoru bývalého areálu TESLA v Rožnově pod Radhoštěm. Areál bývalé Tesly v současnosti využívají soukromé subjekty, na jejichž pozemcích byl ověřován rozsah kontaminace chlorovanými uhlovodíky (ClU – rozpouštědla) v zeminách a podzemních vodách a jejich přestup do areálu Zahrádkářské osady Zubersko, kde je podzemní voda využívána k zálivce. Na základě provedených průzkumných prací byla vymezena rizika kontaminace (ClU) proudící v podzemní vodě a navrženy sanační limity pro ochranné sanační čerpání, společně s návrhem a realizací technologického zařízení pro dočasnou úpravu vody k odběru čerpací stanice zahrádkářů.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

MOŠNOV – ZCOM – zasakovací objekty

2013

Zadavatel: HB REAVIS Group CZ

Ověření průběhu přehloubeného subglaciálního koryta a možnosti zasakování srážkových vod

 

Zakázka zaměřena na předběžný průzkum průběhu přehloubeného koryta v místě projektované výstavby zasakovacího objektu v prostoru budoucí stavby železničního carga v Mošnově. Posouzení polohy koryta a úrovně hladiny podzemní vody v něm ve vztahu k potenciální možnosti výstavby rozsáhlého zasakovacího objektu. Provedené kontrolních vrtů, expresních nálevových zkoušek, krátkodobé sledování změn hladiny na jednotlivých vrtech.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Frenštát – p.R. – studie využitelnosti autochtonního karpatu

2008

Zadavatel: Město Frenštát p.R.

Studie možnosti jímání termálních mineralizovaných vod pro lázeňské účely

 

Cíl prací: Ověření potenciálu mineralizovaných vod nízkoteplotních terem v prostoru Frenštátu p. R. pro lázeňské účely, z archivních údajů.

Účel průzkumu: Ověření přítomnosti zvodněných kolektorů křídového stáří z historických pramenů, využitelnost terem v Jablunkovském průsmyku.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

JABLUNKOV – studie využitelnosti termálních vod

 

2009 – 2010

Zadavatel: Město Jablunkov

Studie možnosti jímání termálních jodobromových vod pro lázeňské účely

 

Cíl prací: Ověření potenciálu jodobromových vod nízkoteplotních terem v prostoru Jablunkov – Písek pro lázeňské účely, z archivních údajů.

Účel průzkumu: Ověření přítomnosti zvodněných kolektorů karpatu z historických pramenů, především v kontextu výzkumu karbonských ložisek černého uhlí.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

OSTRAVA – TSR – provozní řád výkupny kovů

 

2010

Zadavatel: TSR Czech Republic, s.r.o.

Provozní řád zařízení k využívání odpadů

 

Vypracování provozního řádu výkupny kovů – zařízení k využívání odpadů dle § 4 písm. l) zákona č. 185/2001 Sb., a jejich projednání na Krajském úřadě, vypracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami, schválení plánu odpadového hospodářství.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close