img

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - VYUŽITÍ NERUDNÍCH SUROVIN VE VZTAHU K ÚP KRAJE

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

ref. Ložisková Geo.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – VYUŽITÍ NERUDNÍCH SUROVIN VE VZTAHU K ÚP KRAJE

2005 – 2006

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí + Moravskoslezský kraj

hotovení databáze všech nerudních ložisek a prognózních zdrojů na území kraje, jejich hodnocení z hlediska využití ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. Terénní rekognoskace lokalit vyžádaných z databáze ČGS-Geofond (ložiska, prognózní zdroje) s cílem posoudit stávající stav na ložisku a prognóze z pohledu střetů zájmů (zastavěnost území, skládkování, vodní zdroje, ochrana krajiny a přírody, současné využití území a plánované využití území podle ÚP). Výsledky terénní rekognoskace byly zpracovány formou databáze ložisek a prognóz a formou hodnocení závěrečnou zprávou s vyjmenováním ložisek a prognózních zdrojů významných pro plánování rozvoje kraje. Databáze byla zpracována v prostředí MS Access (ve spolupráci s TÚ VŠB Ostrava) a sestávala se z písemného hodnocení, mapových podkladů (přehledná mapa, podrobná situace), fotodokumentace současného stavu.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

KRÁSNÉ LOUČKY – LOŽISKO KOBYLÍ Č. 3024300, PŘEPOČET ZÁSOB

2007

Zadavatel: Kamenolomy ČR

Ložiskový průzkum a přepočet zásob na výhradním ložisku stavebního kamene

Doplňující technické práce pro vymezení bloků zásob, geologická dokumentace lomu. Na základě výsledků předchozích průzkumů, doplňujících technických prací a geologické dokumentaci lomu byl proveden přepočet zásob v kategorii zásob vyhledaných a ověřených s novou mapou bloků zásob geologických a vytěžitelných.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

OKRESY KROMĚŘÍŽ, VSETÍN, ZLÍN, PŘEROV – DEPONIE PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN

2007- 2008

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Deponie po těžbě nerostných surovin

Terénní rekognoskace lokalit se známou historickou těžbou, popř. vytipovaných lokalit na základě mapových podkladů. Jednalo se o historickou těžbu rudních a nerudních surovin Při rekognoskaci byly popisovány parametry existujících deponií s ohledem na jejich velikost, kubaturu, střety zájmů, rizikovost ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky zjištěných dat o deponiích byly zpracovány do databáze deponií pro ČGS-Geofond.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

OKRESY OSTRAVA, NOVÝ JIČÍN

2009

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Deponie po těžbě nerostných surovin

Terénní rekognoskace lokalit se známou historickou těžbou, popř. vytipovaných lokalit na základě mapových podkladů. Jednalo se o historickou těžbu rudních a nerudních surovin Při rekognoskaci byly popisovány parametry existujících deponií s ohledem na jejich velikost, kubaturu, střety zájmů, rizikovost ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky zjištěných dat o deponiích byly zpracovány do databáze deponií pro ČGS-Geofond.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

OKRESY KARVINÁ, FRÝDEK-MÍSTEK

2009

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Deponie po těžbě nerostných surovin

Terénní rekognoskace lokalit se známou historickou těžbou, popř. vytipovaných lokalit na základě mapových podkladů. Jednalo se o historickou těžbu rudních a nerudních surovin Při rekognoskaci byly popisovány parametry existujících deponií s ohledem na jejich velikost, kubaturu, střety zájmů, rizikovost ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky zjištěných dat o deponiích byly zpracovány do databáze deponií pro ČGS-Geofond.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

POLANKA NAD ODROU, ložisko č. 3 257600

2010

Zadavatel: Písek Ostrava, s.r.o.

Těžební průzkum

Výpočet zásob ložiska štěrkopísků v předpolí bývalé těžebny, stanovení jakostních parametrů suroviny kondičních ukazatelů a báňsko-technických podmínek dobývání. Zásoby byly vyčísleny v kategorii vyhledané bilanční a nebilační. Došlo k revizi jakostních parametrů suroviny, kdy bylo původní zatřídění změněno ze slévárenských písků na stavební surovinu. Tím došlo i ke změně v bilancích zásob.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

NOŠOVICE – průmyslová zóna Hyundai

2006

Zadavatel: Takenaka EUROPE GmbH

Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v prostoru montážního závodu Hyundai Motor Manufactoring Czech v Nošovicích.

 

Cílem průzkumných prací bylo poskytnout podrobné údaje o geologické stavbě předmětné lokality, o geotechnických vlastnostech základových půd a definování základových poměrů jednotlivých objektů. Průzkum byl realizován terénními pracemi, laboratorními zkouškami mechaniky zemin, hornin, zkouškami in situ a závěrečným zpracováním. Dále byly provedeny velkoobjemové hutnící pokusy a vsakovací zkoušky. Výsledkem průzkumu jsou:

 • klasifikace geotechnických poměrů,
 • doporučení založení jednotlivých objektů závodu
 • návrh zemních prací
 • bilanční výpočet objemu vody, která v posuzovaném území vsakuje
 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Silnice I/46 ŠTERNBERK – obchvat

2009

Zadavatel: ŘSD ČR, správa Olomouc

Zpracovaní podrobného geotechnického průzkumu pro zpracování DSP úseku silnice I/46.

 

Základní údaje stavby:

 • Délka trasy cca 4731.3 m
 • V trase se vyskytuje celkem 7 mostních objektů.

  Cílem průzkumných prací bylo zajištění podrobného geotechnického průzkumu jako výchozího podkladu pro vypracování DSP předmětné stavby. V rámci průzkumných prací byly provedeny jádrové vrty, dynamické penetrační sondy, strojně kopané sondy, laboratorní analýzy vzorků zemin, hornin a podzemích vod.

  Posuzována byla technická realizovatelnost pozemní komunikace a stavenišť projektovaných mostních objektů. Výsledkem průzkumu jsou:

 • – klasifikace geotechnických poměrů v trase obchvatu,
 • – doporučení úpravy zemní pláně,
 • – doporučení pro založení mostních objektů,
 • – provedení výpočtu stability vysokých násypů a hlubokých zářezů v trase.
 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

MOŠNOV – Letiště Leoše Janáčka – kolejové napojení

2010 – 2011

Zadavatel: Pöyry Environment a.s.

Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro stavbu kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO).

 

Průzkum byl proveden za použití jak destruktivních metod (vrtné práce, polní geotechnické zkoušky) tak nedestruktivních metod (observační, geofyzikální – korozní průzkum), dále byly provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží, vsakovací zkoušky. Výsledkem průzkumu byla klasifikace geotechnických poměrů v trase kolejového napojení, doporučení úpravy zemní pláně a založení ostatních objektů. Metodika provedeného průzkumu a vyhodnocení jeho výsledků vycházela z platných ČSN a dle přílohy 9 k SŽDC S4.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

BENIN – NIGER – železnice – IG studie

2010

Inženýrsko-geologická studie trasy železničního spojení států Benin a Niger v délce cca 1059 km.

 • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close